El divendrés dia 13 de març de 2009 celebrem l'assemblea general ordinaria de l'associació com ja varem anunciar per correu electrònic, al foro de la web i amb rètols al local del club.

L'ordre del dia és el següent:

 Ordre del dia

  • Lectura i aprovació acta assemblea 2008
  • Presentació i aprovació comptes 2008
  • Balanç any 2008
  • Renovació de la junta directiva
  • Presentació i aprovació presupostos 2009
  • Presentació Normativa de Regim intern
  • Jornades Alphaares 2009
  • Precs i preguntes 

Adjuntem la següent documentació en format PDF:

Acta Assemblea 2008

Comptes de resultats 2008-09

Proposta Reglament règim intern